14. มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่”

สำหรับปริมาณและมูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกทรัพยากรแร่ ใน พ.ศ. 2562 พบว่า การผลิตแร่ มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 249 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าแร่รวมทั้งสิ้นประมาณ 71,947 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.66 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด จาก พ.ศ. 2561 ซึ่งแร่ที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดคือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีประมาณ 109 ล้านเมตริกตัน รองลงมาคือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ มีประมาณ 61 ล้านเมตริกตัน และถ่านหินลิกไนต์ มีประมาณ 14 ล้านเมตริกตัน การใช้แร่ มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 241 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 69,567 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.84 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด จาก พ.ศ. 2561 ซึ่งชนิดแร่ที่มีปริมาณการใช้สูงสุดคือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีประมาณ 101 ล้านเมตริกตัน รองลงมาคือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ มีประมาณ 60 ล้านเมตริกตัน และถ่านหินลิกไนต์ มีประมาณ 14 ล้านเมตริกตัน การนำเข้าแร่ มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 24 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 62,190 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.60 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด จาก พ.ศ. 2561 ซึ่งแร่ที่มีปริมาณการนำเข้าสูงสุด คือ ถ่านหินชนิดอื่นๆ ประมาณ 13 ล้านเมตริกตัน รองลงมาคือ ถ่านหินบิทูมินัส ประมาณ 8 ล้านเมตริกตัน และแร่ฟลินต์ ประมาณ 0.48 ล้านเมตริกตัน ตามลำดับ และ การส่งออกแร่ มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าแร่รวมทั้งสิ้น 13,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 จาก พ.ศ. 2561 ซึ่งแร่ที่มีปริมาณการส่งออกสูงสุดคือ กลุ่มแร่อุตสาหกรรมซีเมนต์ ประมาณ 7 ล้านเมตริกตัน รองลงมาคือ กลุ่มแร่อุตสาหกรรมเซรามิค มีประมาณ 2 ล้านเมตริกตัน และหินอุตสาหกรรม มีประมาณ 0.87 ล้านเมตริกตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าการผลิต การใช้ และการนำเข้าแร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่าการส่งออกแร่มีแนวโน้มลดลง (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2563)

มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกทรัพยากรแร่ พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล